VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“)

Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje a poskytování služeb prostřednictvím webových stránek www.stastnyrodic.sk. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

PRO JAKÉ SITUACE SE VOP POUŽIJÍ?

Pro poskytování konzultačních služeb. Platí jak pro poskytování konzultačních služeb objednaných přímo přes mé Webové stránky, tak pro poskytování konzultačních služeb, na kterých se dohodneme při osobní schůzce, klasickou tištěnou smlouvou anebo prostřednictvím e-mailové komunikace.

Pro poskytování digitálního obsahu (podrobněji níže v článku I. VOP).

Pro webináře, workshopy, kurzy a podobné on-line vzdělávací akce, které pořádám.

OBSAH VOP:

I. Důležité pojmy, osoby a definice

II. Sdělení pro spotřebitele před uzavřením Smlouvy

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

IV. Cena a platební podmínky

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě Digitálního obsahu, jeho aktualizacích, uživatelský účet

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Storno podmínky Webinářů

IX. Práva z vadného plnění, reklamační řád

X. Odpovědnost za výsledky, autorská práva

XI. Spotřebitelské recenze

XII. Závěrem

 

I. DŮLEŽITÉ POJMY, OSOBY A DEFINICE

1. Web: Webem pro účely těchto VOP rozumím webové stránky www.stastnyrodic.sk (v textu VOP se pod pojmem „webové rozhraní“ myslí tentýž Web).

2. Služby: Jedná se o konzultační, poradenské a vzdělávací služby v oblasti výchovy a komunikace. Mohou být poskytované jak on-line nebo v elektronické podobě, tak i v rámci osobní konzultace.

3. Digitální obsah: Jedná se o produkty v digitální podobě. Mohou to být elektronické knihy (e-booky), záznamy webinářů nebo přednášek, on-line kurzy, on-line členské sekce (s obsahem, který si můžete zobrazit opakovaně po celou dobu, kdy máte k on-line kurzu nebo on-line členské sekci přístup).

4. Webináře: Tímto pojmem budu ve VOP označovat on-line webináře, workshopy a další vzdělávací akce, které probíhají on-line, v živém přenosu přes platformu ZOOM, Youtube nebo na sociální síti Facebook, nebo v mých skupinách na těchto sociálních sítích. Přihlášení účastníci, resp. členové daných on-line kurzů a on-line členských sekcí, pro které je Webinář určený, pak získávají přístup k záznamu (ten už je vlastně Digitálním obsahem a uplatní se tedy pro něj pravidla VOP pro Digitální obsah).

5. Produkty: Pokud ve VOP píšu o Produktech, myslím tím jak Digitální obsah, tak Webináře. Pokud se některá ustanovení VOP vztahují pouze ke Webinářům nebo pouze k Digitálnímu obsahu (případně jen některému Digitálnímu obsahu), používám v textu tyto pojmy samostatně.

6. Poskytovatel: Jsem já jako poskytovatelka služeb i poskytovatelka Digitálního obsahu a Webinářů.

Tady jsou mé identifikační a kontaktní údaje:

Označení: Ing. Jana Gottwaldová

IČ: 14120321

Sídlo: Kormoránová 424, 25242 Jesenice u Prahy

Zapsaná v: Živnostenský rejstřík ČR.

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Černošice

Telefon: +420 721 239 578

E-mail: stastnyrodic@gmail.com

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla.

Pokud je v textu VOP uvedeno „My“, „Nás“, „Naše“ apod., myslí se tím vždy Poskytovatel.

7. Klient: Klientem je každý, kdo má zájem o uzavření anebo přímo uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb anebo Smlouvu o poskytování Digitálního obsahu.  Klientem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, „Vás“, „Vaše“ apod., myslí se tím vždy Klient.

8. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.

9. Účastník/Smluvní strana: Klient i Poskytovatel jsou Účastníky Smlouvy, jsou její Smluvní stranou.

10. Smlouva o poskytování služeb: Tuto smlouvu spolu uzavíráme pro poskytování Služeb, ať již jde o on-line nebo offline poskytované konzultace. Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím Smlouva o poskytování služeb. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP v čl. III. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím ze strany Poskytovatele a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašleme e-mailem písemné potvrzení.

11. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

12. Spotřebitelská smlouva: Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní Klienti. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“).

13. Smlouva o poskytování digitálního obsahu: Tato smlouva se používá pro prodej a poskytování Digitálního obsahu.

14. Smlouva o vzdělávání: Jedná se o smlouvu, kterou spolu uzavíráme pro poskytnutí on-line vzdělávání ve formě Webináře.

15. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.

16. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

 

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které mám uvedené na Webu a podle NOZ jsem povinna Vám je poskytnout i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na Webu nepovažuje).

1. Podrobnosti o Službách jsou uvedené přímo v popisu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky se Vám zobrazí podrobný popis.

2. Údaje o Poskytovateli, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsem již uvedla výše, v čl. I. odst. 6 VOP.

3. Cena Služeb je vždy uvedená v jejich popisu. Jde o cenu konečnou. V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané položky (pokud je možné do jedné objednávky zahrnout více položek), včetně daně z přidané hodnoty.

4. Platbu za Služby lze hradit klasickým bankovním převodem na základě zaslané faktury.

5. Služby budou dodány ve lhůtě mezi námi sjednané.

6. Jako Spotřebitel můžete odstoupit od Smlouvy do 14 dní od jejího uzavření, pokud již v této lhůtě nebylo na základě Vaší výslovné žádosti (výběru konkrétního termínu) plnění poskytnuto. Od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu můžete jako Spotřebitel odstoupit během 14 dní od jejího uzavření. Od Smlouvy o vzdělávání odstoupit nemůžete, ovšem můžete využít možnosti dle storno podmínek. Můžete-li od Smlouvy odstoupit, k odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP a je uveden na jejich poslední straně anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete. Podrobnosti k možnosti odstoupení najdete v čl. VII. VOP.

7. Spotřebitel má právo reklamovat vadnou Službu a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. VOP.

8. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na e-mailu stastnyrodic@gmail.com. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

9. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .PDF, .DOC). K přehrání/stáhnutí/zpřístupnění obsahu je nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání jak textového obsahu ve výše zmíněných formátech, tak zpravidla i přehrání audio i video souborů. U on-line obsahu se zpravidla připojujete pro jeho zpřístupnění do členské sekce, a to se bez funkčního internetového připojení neobejde. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Objednávání Služeb probíhá přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Věnujte, prosím, popisu Služeb (a jejich zvýhodněných balíčků) svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte Nás ještě před objednáním kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

2. Prezentace Služeb uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Smlouvu.

3. OBJEDNÁVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY PŘES OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ NA WEBU: V objednávkovém formuláři jako Klient vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávané Službě (kliknutím na vybranou položku, případně konkrétní variantu, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (pokud Vám máme dodávat i nějaké „fyzické“ podpůrné materiály a pomůcky, např. tištěné workbooky apod. a doručovací adresa je odlišná), e-mail (na něj Vám zašleme potvrzení přijetí objednávky a slouží i pro další komunikaci týkající se objednávky, telefonní kontakt (abychom Vám mohli rychle kontaktovat například při nutnosti zrušit domluvený termín) a vyberete způsob úhrady. Pokud máme povolený zjednodušený formulář, může být část těchto údajů nepovinná a vyplňovat je proto nemusíte. Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané Služby. Odesláním objednávky je Smlouva uzavřena.

4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a faktura.

5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

7. OBJEDNÁVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘES E-MAIL, PO TELEFONU NEBO V LISTINNÉ FORMĚ: Při uzavírání Smlouvy bez využití objednávkového formuláře, pouze prostřednictvím e-mailové komunikace si v rámci e-mailových zpráv upřesníme obsah Smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením jejího obsahu Vámi i mnou, resp. okamžikem, kdy to udělá druhý z nás. Při ústně uzavírané smlouvě po tetefonu je u Spotřebitele nutné, abych mu poslala následně písemnou (zpravidla e-mailem) nabídku a až když ji potvrdí (e-mailem anebo podpisem na listinné formě), je Smlouva uzavřena. U jiných Klientů, než Spotřebitelů je po telefonu Smlouva uzavřena okamžikem, kdy se shodneme na jejím obsahu a uzavření si odsouhlasíme. Zpravidla poté zadání stejně rekapituluji e-mailem. Je-li tato Smlouva uzavírána v listinné formě, je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvním stranami.

8. Objednávat Produkty na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena: Cena je uvedena přímo u Služeb, případně balíčků Služeb, v popisu na Webu. Nejsme plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. Pokud je na Webu možno objednávat i z jiných zemí než České republiky, případně v jiné měně než v Kč a chcete tuto možnost využít, prosím přečtěte si pokyny pro tento typ objednávek. Máte-li slevový kód, a v době objednávky je možné ho využít, po jeho uplatnění zadáním do příslušného políčka objednávkového formuláře se Vám zobrazí cena po slevě (tedy ta, kterou díky slevovému kódu budete hradit a která je nižší než cena běžná, bez slevy).

2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně:  Sjednanou cenou je cena uvedená u Služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Službu dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme.

3. Dodání Služby až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Výjimkou je zejména poskytnutí Služby s možností uhradit cenu ve splátkách – tato možnost je vždy uvedena, včetně podmínek, na prodejní stránce i níže v odst. 6 tohoto článku VOP.

4. Možnosti úhrady ceny:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

5. Splatnost ceny: Cena je splatná do 7 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu Služby uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

6. Platba ceny ve splátkách:  Cenu některých Služeb je možné, v průběhu poskytování Služby uhradit ve dvou nebo více splátkách. Tato informace, včetně toho, zda je možno uhradit ve 2 nebo i více splátkách, je uvedena přímo na prodejní stránce. Chcete-li využít možnost platby na splátky, vyberete si tuto možnost přímo v objednávkovém formuláři. Službu jsme povinni začít dodávat až po zaplacení první splátky. Další splátku je nutné uhradit v době její splatnosti, jinak jsme oprávněni poskytování Služeb pozastavit, a to i bez dalšího upozornění. Tím ovšem není dotčena Vaše povinnost další splátku (splátky) uhradit. Poskytování Služby bude znovu umožněno až po úhradě dané další splátky, resp. všech v tu dobu splatných splátek. V případě prodlení s platbou jakékoli splátky delším než 10 dní jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a zaslané e-mailem na kontakt uvedený v objednávce nebo později Klientem sdělený anebo zaslané dopisem na adresu Klienta uvedenou v objednávce nebo později Klientem sdělenou pro účely doručování písemností.

 

V. DODACÍ PODMÍNKY:

A. DODACÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBY:

A.1. Způsob dodání: Služby budou dodány dle podmínek uvedených v jejich popisu na Webu nebo individuálně sjednaných. Při poskytování konzultací se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro jejich řádné poskytování. Termín, resp. jednotlivé termíny poskytnutí konzultace budou vždy mezi námi dohodnuty buď písemně nebo mailem nebo telefonicky nebo Vámi vybrány z termínů uvedených v rezervačním systému. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Jste-li Spotřebitel, pak v době pro odstoupení od Smlouvy (14 dnů od uzavření Smlouvy) započneme s plněním pouze na Vaši výslovnou žádost.

A.2. Poskytování informací: Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit Nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí Služby, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně Nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí Služeb potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování Služeb nebo v souvislosti s nimi jsou považované za důvěrné a zavazujeme se o nich zachovávat mlčenlivost.

A.3. Naše Služby nejsou poskytováním zdravotní péče a nenahrazují ji.

B. DODACÍ PODMÍNKY PRO DIGITÁLNÍ OBSAH:

B.1. Možnosti dodání: Při koupi on-line kurzu nebo členské sekce Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na Webovém rozhraní a budou vygenerovány a na e-mail uvedený v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Pokud jde o koupi druhého nebo dalšího on-line kurzu, nové přístupové údaje již generovány nejsou, k dalším on-line kurzům se dostanete zadáním stále stejných přístupových údajů. V případě, že je pro všechny přihlášené on-line kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje, resp. bude Vám prostředí členské sekce on-line kurzu zpřístupněno v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce nebo obsah zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. Rovněž, je-li předem avizováno, že obsah bude postupně doplňován, nebude celý obsah zpřístupněný hned první den.

B.2. Dodací lhůta: Digitální produkty budou zpřístupněny (resp. zaslány přístupové údaje) do 3 dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba. Výjimkou jsou on-line kurzy s hromadným startem v určitý předem stanovený den. U těchto on-line kurzů budou přístupové údaje zaslány zpravidla až v den zahájení on-line kurzu (samozřejmě za předpokladu, že v tu dobu již byla cena řádně uhrazena).

C. DODACÍ PODMÍNKY PRO WEBINÁŘE:

C.1. Webinář je realizován v termínu, který je uvedený v jeho popisu. Předem obdržíte e-mailem odkaz na vysílací stránku, případně i heslo a další přístupové údaje, jsou-li potřeba. Zpravidla je následně do týdne dodán i záznam Webináře. Buď zpřístupněním na speciální stránce na Webu anebo zasláním odkazu na Youtube, případně na sdílený dokument v cloudovém úložišti.

 

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .PDF, .DOC). K přehrání/stáhnutí/zpřístupnění obsahu je nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání jak textového obsahu ve výše zmíněných formátech, tak zpravidla i přehrání audio i video souborů. U on-line obsahu se zpravidla připojujete pro jeho zpřístupnění do členské sekce, a to se bez funkčního internetového připojení neobejde. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Digitální obsah Vám poskytuji na dobu 2 let od jeho dodání.

3. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – POKROČILOST ÚČASTNÍKŮ ON-LINE KURZŮ: Některé on-line kurzy vyžadují pro účast určitou minimální pokročilost účastníka a nejsou vhodné jako úvodní nebo pro „začátečníky“. Tato skutečnost je uvedena přímo v popisu daného Produktu a velmi Vás žádám, abyste toto doporučení respektovali. V opačném případě pro Vás může být účast bez očekávaného efektu nebo dokonce kontraproduktivní.

4. Uživatelský účet: Po zakoupení on-line kurzu nebo členské sekce obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. části B VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Klient se rovněž zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit i bez předchozího upozornění. Tím současně dojde i ke znepřístupnění zakoupených on-line kurzů a všech poskytnutých elektronických dárků a bonusů. Obdobně to platí pro případ, kdy využijete možnost odstoupit od Smlouvy ve 14denní lhůtě.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů: Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí konzultace, pak pokud na základě Vaší výslovné žádosti jako Spotřebitele učiněné v textové podobě započneme s plněním ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ a Služba bude v této lhůtě poskytnuta, pak v takovém případě nemáte právo od Smlouvy bez uvedení důvodů ve 14denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy byla splněna jen část plnění a od Smlouvy jste odstoupili, bude Vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny, resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

2. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:

    2.a. Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na naši adresu nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete provést úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je uveden na poslední straně těchto VOP. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

    2.b. K odstoupení, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Služby u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

3. Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste Nám je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.

4. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Klient odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla, Klienta o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Klientovi vrátit nemůžeme.

5. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

    5.a. V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

   5.b. Jak Vy jako Klient, tak My jako Poskytovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

6. Odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu bez udání důvodů: Všem Klientům (tedy nejen Spotřebitelům) umožňuji odstoupit od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy. U odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálních služeb musí být odstoupení učiněno (odesláno, pokud budete zasílat e-mailem nebo poštou) nejpozději 14. den po uzavření Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, objednávku nebo fakturu. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy.

7. Odstoupení od Smlouvy o vzdělávání bez udání důvodů není možné (§ 1837 písm. j) NOZ – jde o smlouvu o využití volného času, přičemž má být dle smlouvy plněno k určitému datu). Můžete však využít storno podmínky uvedené v čl. VIII. VOP)

8. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu jsem okamžikem účinnosti odstoupení vždy oprávněna i bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit přístup do Vašeho uživatelského účtu a k zakoupenému Digitálnímu obsah, kterého se odstoupení týká. Vy jste pak povinni se zdržet dalšího užívání Digitálního obsahu.

 

VIII. STORNO PODMÍNKY U WEBINÁŘŮ

1. Jako Klient máte možnost do 3 dnů před konáním Webináře svoji účast stornovat. Tj. pokud mi nejpozději 72 hodin před začátkem Webináře doručíte oznámení o stornu účasti s požadavkem na vrácení peněz, vrátím Vám 100 % zaplacené ceny. Pozdější storno není s ohledem na přípravu Webináře, rozesílání podpůrných materiálů a informací již možné.

 

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925 NOZ. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f NOZ a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s NOZ.

2. Vady, za které nesu odpovědnost u Digitálního obsahu: Jako Poskytovatel Vám odpovídám za to, že Digitální obsah nemá vady při zpřístupnění a ani po dobu, kdy jej poté poskytuji (tj. „doba trvání závazku“). Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.

3. Projeví-li se vada Digitálního obsahu za trvání závazku, je na mně, abych prokázala, že Digitální obsah je poskytován bez vad. Prokážu-li, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání Digitálního obsahu nezbytné pro řádné fungování Digitálního obsahu (dále jen „digitální prostředí Klienta“), ačkoli byl Klient na jeho potřebu před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Klienta, jste povinni mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro Vás co nejméně rušivé. V praxi by šlo zejména o důkaz typu potvrzení poskytovatele internetu o rychlosti připojení v určitém čase/období. Odmítnete-li součinnost poskytnout, přestože jste tímto byli o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučeni před uzavřením smlouvy, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije.

3. Jaké nároky můžete v případě vady Digitálního obsahu požadovat.

Můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné.

V případě, že bych vadu odmítla odstranit nebo jí neodstranila řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z mého prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro neodstraním, pak můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl Klientovi poskytnut. Má-li být Digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Klientovi náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Klient nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

4. Vady Služeb a Webinářů: V těchto případech odpovídám za dodání Právní služby nebo Webináře v rozsahu, podobě a kvalitě mezi námi sjednané (tj. zejména odpovídají popisu na Webu a vlastnostem obvyklým). V případě, že je dodána vadná Služba, má Klient právo požadovat nápravu (odstranění) vady nebo slevu z ceny. V případě, že není odstranění vady možné anebo jako Poskytovatel vadu včas neodstraníme, má Klient právo požadovat slevu z ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

5. Uplatnění reklamace:

    Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované vady a návrh řešení reklamace.

Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budeme v 30denní lhůtě i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste nám poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedeme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

    Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste cenu hradili, to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace, jde-li o Webinář nebo Služby a do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci uplatněnou na poskytnutí Digitálního obsahu.

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Služby poskytujeme s využitím znalostí, zkušeností lektora. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě poskytnutých Služeb sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňujeme i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím našich Služeb, ale i na dalších faktorech, včetně Vašich schopností, Vaší výchozí situace a pod.

5. Autorská práva: Veškeré mé Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu zpřístupnit a umožnit jejich užití dalším osobám vyjma zaměstnanců Klienta nebo jiných osob, které využijí Produkty výhradně ve prospěch Klienta (např. doplní za Klienta variantní části obsahu ve vzorovém dokumentu). Výjimkou jsou dále případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu poskytuji Klientovi licenci k jeho užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé ceny. Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci) nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Pokud byste chtěli použít citace z mých Produktů nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte mě prosím předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

 

XI. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

1. Na Webu, prodejních stránkách, na Našich profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňujeme reference na naše Služby. Tyto reference jsou vždy referencemi našich Klientů a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřujeme, že jde o osobu, která si Službu u nás zakoupila. Případně jde o reference, které jsme obdrželi od Našich Klientů v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Klientovi po dodání Produktu, resp. u on-line kurzu po jeho skončení. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Klientů a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Klienta.

 

XII. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2023

4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

—————————-

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku; podrobnosti najdete v článku VII. našich všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení musí být odesláno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Toto odstoupení může učinit pouze spotřebitel a pouze v případě, že je pro dané produkty a služby odstoupení možné.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Jana Gottwaldová

IČ: 14120321

Sídlo: Kormoránová 424, 25242 Jesenice u Prahy

E-mail: stastnyrodic@gmail.com

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

Datum objednání /uzavření smlouvy:

Číslo objednávky:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Peníze mi vraťte na bankovní účet vedený u …………………….banky, číslo účtu:

Datum:

Podpis (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):